شبیه ساز فاصله اجتماعی مبتنی بر مبنای کار باورنکردنی انجام شده توسط واشنگتن پست.
این شبیه ساز نرخ مرگ و میر 1٪ را فرض می کند.