با ثبت تقاضا در سامانه متقاضی هزاران عرضه کننده در تهران از تقاضای شما با خبر می شوند چون ما آگهی تقاضای شما را با ابزارهای ارسال انبوه برای کلی عرضه کننده ارسال می کنیم