"سامانه متقاضی" اولین سامانه فروش بر اساس تقاضا با ثبت تقاضا در سامانه متقاضی، هزاران عرضه کننده در تهران از تقاضای شما باخبر می شوند. چون ما آگهی تقاضای شما رو با ابزارهای ارسال انبوه، برای کلی عرضه کننده ارسال میکنیم www.moteghazi.com