چطوری میشد هنگام نیاز به کالا و گشتن میان انبوه عرضه کنندگان، این عرضه کنندگان بودند که ما رو پیدا میکردند حتی خیلی راحت به صورت گروهی از تقاضای ما با خبر میشدند سامانه متقاضی‌ این کار رو برامون آسون کرده سامانه متقاضی، اولین سامانه مختص ثبت تقاضا به روش هدفمند