چطوری میتونم از خونه بیرون نرم بعد مطمئن بشم خریدی که کردم گرون نبوده؟با ثبت تقاضا در سامانه متقاضی، کلی عرضه کننده رو از تقاضا تون باخبر میکنیدسامانه متقاضی، بازار تقاضای ایران