چه جوری میشه ته قیمت بازار را در بیاریم بدون اینکه از جامون تکون بخوریم؟؟ کافیه یک اگهی تقاضا ثبت کنی تا ما اون رو برای کلی بازاری ارسال کنیم سامانه متقاضی، بازار تقاضای مجازی