زندگی هر لحظه درحال تغییر و تحول است و ما انسانها دائما به دنبال راهکار های جدیدی هستیم تا بتوانیم با روش های مدرن تر و جدیدتر به خواسته های خود دست یابیم.‌‌ سامانه متقاضی برای اولین بار ایده بازار تقاضای مجازی را در خدمت شما بزرگواران قرار داده تا هنگامی که متقاضی کالا هستید بجای اینکه شما به دنبال عرضه کنندگان در بازار یا فضاهای مجازی بگردید، این عرضه کنندگان باشند که شما را پیدا کرده و جهت جلب نظر شما با یکدیگر رقابت نمایند